» Hengsten

» First Promise
Fidertanz x Latimer
Hengst, donkerbruin, Oldenburger, 2010, 1.68m

» French Kiss
Florestan I x Donnerhall
Hengst, Zwart, Westfalen, 1998, 1.72m

» Sting
Sunny Boy x Rosier
Hengst, Zwart, Oldenburger, 2004 , 1.67m